Projekty

Formularz zgłoszeniowy                   Program 

 

Wypoczywam świadomie, aktywnie i kulturalnie w mojej Małej Ojczyźnie

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2017 r.  

Półkolonia 10 dni x 8 h

8.00-16.00

10.07.2017 do 21.07.2017

Projekt „Wypoczywam świadomie, aktywnie i kulturalnie w mojej Małej Ojczyźnie” realizowany będzie w formie półkolonii jako rodzaj wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ternu Jedlni Letnisko i okolic. Projekt, którego głównym celem jest aktywny wypoczynek i budowanie więzi społecznych w środowisku lokalnym realizowany będzie w czterech modułach.

 

Program półkolonii w ramach projektu Wypoczywam świadomie, aktywnie i kulturalnie w mojej Małej Ojczyźnie”  

 

Moduł I.Historyczny – mający na celu poznanie historii regionu wypoczynku i okolic poprzez zabawę, warsztat i wyjazdy edukacyjne.

Zajęcia pod hasłem- „ Mamy i nie znamy’ – celem zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży z historią i obiektami historycznymi własnej miejscowości:

–       drewniany kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP

–       drewniane wille z okresu międzywojennego

–       zalew na rzece Gzówce

 

 Zajęcia z cyklu – „ Ożywiamy historię” Łowy Królewskie – Polowanie Króla Jagiełły w Puszczy Kozienickiej przed  wyprawą na Grunwald, zajęcia stacjonarne – poznanie historii wykonanie pracy własnej związanej z wydarzeniem

 

Zajęcia z cyklu – 'Maluję zabytki’ utrwalenie w formie plastycznej zabytku lokalnego – praca w plenerze

 

Zajęcia z cyklu – ’ Historia i przyroda’  Augustów – Izba Dydaktyczno – Muzealna Puszczy Kozienickiej – zapoznanie dzieci i młodzieży z historią  Puszczy Kozienickiej , światem fauny i flory,  Augustów – Ścieżka Dydaktyczna

 

Zajęcia z cyklu – 'Historia i sławne postaci regionu’

  • Orońsko – 'Centrum Rzeźby – dawna posiadłość  Józefa Brandta – poznanie sylwetki i twórczości sławnego malarza , zapoznanie się ze sztuką współczesną powstającą w Centrum Rzeźby
  • Przysucha – przybliżenie  postaci sławnego etnografa – Oskara Kolberga , klasycystyczny kościół pw. Jana Nepomucena , synagoga z 1777 r. , dawne trzy rynki – polski , niemiecki i żydowski

 

Moduł II. – Społeczny – mający na celu rozwój moralny (wartości) i umiejętności prospołecznych potrzebnych w życiu szkolnym, rodzinnym. Realizowany w formie treningów grupowych w ramach dwóch obszarów: umiejętności społecznych i wartości.

Trening Umiejętności Prospołecznych (poziom behawioralny) – uczy, co należy robić – kształtować i rozwijać umiejętności, niezbędne w kontaktach z ludźmi, które mogą stanowić alternatywę dla zachowań agresywnych;

 

Trening Umiejętności Prospołecznych polega na ćwiczeniu przy pomocy opisanych strategii umiejętności grupujących się w sześć kategorii.

 Podstawowe umiejętności społeczne:
1.Słuchanie
2.Mówienie „Dziękuję”
3.Mówienie komplementów
II. Zaawansowane umiejętności społeczne:
4.Proszenie o pomoc
5.Przepraszanie
6.Przyłączanie się do działań innych
III. Umiejętności radzenia sobie z emocjami:
7.Poznawanie swoich uczuć
8.Wyrażanie swoich uczuć
9.Rozumienie, co czują inni
10.Radzenie sobie z czyjąś złością
11.Radzenie sobie ze strachem
IV. Umiejętności alternatywne wobec agresji:
12.Pomaganie innym
13.Stosowanie samokontroli
14.Obrona swoich praw
15.Reagowanie na zaczepki
16.Unikanie bójek
V. Umiejętności radzenia sobie ze stresem:
17.Zgłaszanie skargi
18.Radzenie sobie z pominięciem
19.Radzenie sobie z zakłopotaniem
20.Reagowanie na namawianie
21.Reagowanie na niepowodzenie
22.Radzenie sobie z presją grupy
23.Przygotowanie do trudnej rozmowy
VI. Umiejętności planowania:
24.Ustalanie przyczyny problemów
25. Szeregowanie problemów według ich ważności
26.Podejmowanie decyzji

Na zajęciach wybieramy 5 umiejętności z którymi grupa ma największe trudności. Umiejętności są wybierane na podstawie odpowiedzi uzyskanych w kwestionariuszu  od rodziców.

 

Trening Wnioskowania Moralnego (poziom rozwoju wartości) – uczy, w jakim celu stosować umiejętności – wzmacnia motywację, pobudza do myślenia w kategoriach moralnych dzięki ustrukturalizowanym grupowym dyskusjom na temat wyboru określonych wartości.

 

Trening Wnioskowania Moralnego oparty jest na koncepcji Lawrance’a Kolberga, która zakłada, że:

1. Obszar moralny ogranicza się do tych sytuacji, w których w grę wchodzą wartości i interesy będące ze sobą w konflikcie.

2. Moralność oznacza te sposoby rozumowania i analizowania, które są konieczne i rozwiązywania sprzecznych ze sobą interesów i wartości.

3. Zasada sprawiedliwości, będąca istotą moralności, czyli uwzględnienie wartości i równości wszystkich ludzi oraz wzajemności w relacjach międzyludzkich, jest najbardziej zasadnym i słusznym kryterium rozwiązywania interesów będących w konflikcie.

 

Moduł III.- Akademia Młodego Lidera Regionu – którego celem jest nabycie umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów w grupie, świadomego planowania własnego rozwoju, radzenie sobie ze stresem, a także poznanie ról w grupie i zasad budowania zespołu. Moduł realizowany w formie warsztatu zawiera następującą tematykę spotkań:

1. Komunikacja interpersonalna

2. Stres – jak sobie z nim radzić?

3. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów.

4. Rola lidera.

5. Zasady budowania zespołu.

6. Jak kształtować prawidłowe relacje.

7. Mój potencjał – moja przyszłość

8. Świadomy JA – świadome społeczeństwo

 

Moduł IV.- Rekreacyjno-Integracyjny – mający na celu integrację grupy, aktywność sportową, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia.

Aby poprawić kondycję i tężyznę fizyczną, ale także pokazać różnorodna kulturę zajęć ruchowych proponujemy podstawy z następujących zajęć:

1. Zajęcia tenisa ziemnego na kortach przy szkole.

2.  Zajęcia piłki siatkowej( boisko Orlik) / plażowej (plaża nad zalewem w Siczkach)

3.  Zajęcia sportowe.

 

 

 

Promocja i rekrutacja uczestników.

Promocja zadania publicznego prowadzona będzie poprzez: informację na stronach internetowych szkół, przygotowanie ulotki i plakatu informacyjnego, ogłoszenia parafialne.

Formularze rekrutacyjne dostępne będą w szkołach na terenie Jedlni Letnisko. Rekrutacja przeprowadzona będzie we współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami.

 

Koordynacja Projektu – polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej, przeprowadzeniu rekrutacji i promocji, ewaluacji i rozliczeniu projektu.

 

Plan dnia półkolonii: (dzień 8 h)

Zbiórka 8.00

Śniadanie – 8.15-8.45

Zajęcia, warsztaty, treningi- 9.00-13.00 (Realizowane w 2 grupach)

Opcjonalnie wyjazd edukacyjny

Obiad – 13.30-14.15

Zajęcia rekreacyjne – integracyjne – sportowe 14.30-16.00

 

Projekt adresowany jest do 30 osób (dzieci i młodzieży) z terenu Jedlni Letnisko i okolic w wieku 10-18 lat. W zależności o naboru uczestników dla efektywniejszego uczestnictwa zajęcia warsztatowe i treningowe będą realizowane w dwóch grupach po 15 osób.

Rekrutacja uczestników na półkolonie odbywać się będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni – Letnisku, oraz w placówkach szkolnych na terenie całej gminy,  w miejscowościach – Myśliszewice, Słupica, Natolin, Gzowice.

 

Cel główny projektu – organizacja świadomego i aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania jako forma wsparcia rodziny o niskim statusie materialnym.

 

Cele szczegółowe  :

– Rozwój moralny i społeczny dzieci i młodzieży

– Poznanie wiedzy historycznej na temat regionu miejsca wypoczynku

– Budowanie więzi społecznych w miejscu zamieszkania

–  Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży

–  Poznanie siebie i rozwój kompetencji liderskich

–  Modelowanie zachowań prospołecznych

–  Integracja dzieci i młodzieży z tego samego regionu.

 

Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:

– organizację i udział dzieci i młodzieży w warsztatach realizowanych w ramach modułu III – Akademii Młodego Lidera Regionu – warsztaty z komunikacji interpersonalnej, rozwiazywania konfliktów,

– organizację i udział dzieci i młodzieży w treningach realizowanych w ramach modułu II – Społecznego – Trening Umiejętności Społecznych

– organizację i udział dzieci i młodzieży w zajęciach i wyjazdach integracyjnych po regionie realizowanych w ramach modułu I – Historycznego- spotkania z historią,zajęcia manualne w plenerze, wyjazdy edukacyjne.

– organizację i udział dzieci i młodzieży w zajęciach rekreacyjno-integracyjnych realizowanych w ramach modułu IV – Rekreacyjno-integracyjnego – zajęcia sportowe,muzyczne

 

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek