Projekty

Innowacja pedagogiczna – Klasa/Grupa Rozwoju Integralnego

 

Głównym celem projektu „Klasa/Grupa Rozwoju Integralnego” jest udzielenie wsparcia młodzieży w ich rozwoju po zajęciach lekcyjnych na trzech poziomach:

Społecznym – rozwój kompetencji społecznych

Zawodowym – rozwój kompetencji zawodowych

Osobistym – rozwój kompetencji osobistych

uotka-a5_klub_zmcele szczegółowe:

 • budowanie świadomości wśród młodzieży iż rodzice i nauczyciele są źródłem wsparcia ich rozwoju,
 • kształtowanie świadomości wśród rodziców i nauczycieli iż maja oni bezpośredni wpływ na rozwój i decyzje dziecka/młodzieży.

Projekt będzie oparty na wstępnej diagnozie potrzeb i zasobów młodzieży, rodziców i nauczycieli. Zakłada podejście holistyczne do rozwoju człowieka. Idea ta łączy różne poziomy funkcjonowania człowieka przez poziom fizyczny, umysłowy do stanu ducha/wartości. Od dawna mówi się o tym, że nasze ciało i poszczególne jego części, zmysły oraz umysł należy traktować jako integralną, wzajemnie powiązaną całość, zapewniając im taką samą dozę uwagi i troski. Zgodnie z tym podejściem projekt zakłada wsparcie młodzieży w oddziaływaniu w grupie rówieśniczej i pobudzaniu siebie nawzajem na wszystkich trzech poziomach:

 • umysłowym – wspomagając w ten sposób rozwój osobisty, przełamywaniu barier komunikacyjnych i społecznych w kreowaniu przyszłości w tym planowaniu własnej kariery zawodowej, rozwoju swoich pasji i talentów.
 • fizycznym podejmując w ten sposób kampanię informującą młodzież o prawidłowym odżywianiu, profilaktyce oraz aktywności fizycznej, która ma wpływ na ogólne samopoczucie człowieka i motywację do zmiany swojego życia.
 • duchowym/ – emocjonalny pomagając w identyfikacji z określonym systemem wartości, wzbudzając refleksję i pracę nad sobą poprzez rozwój moralny i pracę z wartościami.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Warsztaty, treningi, coaching – dla młodzieży i rodziców szkolenia – dla nauczycieli i rodziców. Prelekcje – dla społeczności lokalnej kampanie – profilaktyczne i promujące publikacje – upowszechniające rezultaty projektu konkurs – o charakterze prozdrowotnym i promującym bezpieczeństwo i rozwój.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Projekt „Klasa Rozwoju Integralnego” zbudowany jest na:

 • Modelu wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej młodzieży,
 • Treningu zastępowania agresji,
 • Metodach coachingowych.

Projekt odpowiada na następujące problemy:

Brak wsparcia w środowisku rodzinnym, szkolnym rówieśniczym w rozwoju osobisty i zawodowym;

Zagrożenie wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania multimediów;

Narastające konflikty w grupach rówieśniczych;

Częste konflikty nauczyciel-rodzic-dziecko;

Zjawiska agresji i przemocy w szkole, rodzinie;

Stale zmieniające się potrzeby rynku pracy;

Jest to zjawisko niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, które są znaczne.

Według szacunków MEN liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niedostosowanych społecznie wynosi 140 – 150 tysięcy (2% populacji uczniów), a liczba zagrożonych niedostosowaniem – około miliona (10-15%populacji uczniów). Znaczna część niedostosowania obejmuje zachowania połączone ze stosowaniem przemocy. Około jedna trzecia przestępstw nieletnich popełniana jest w szkole lub w okolicach szkoły. Przyczyną tego zjawiska jest: brak wystarczającego zainteresowania osób dorosłych dziećmi i młodzieżą, a szczególnie kreowaniem ich przyszłości, brak odpowiednich kompetencji wśród nauczycieli wspierających rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, brak porozumienia i kultury współpracy pomiędzy rodzicami, a nauczycielami, brak mechanizmów samokontroli, samowychowania wśród dzieci i młodzieży, ogólne tendencje społeczne  i zawodowe wskazujące na rywalizację, tendencje rówieśnicze wykluczające słabsze jednostki, brak świadomości potrzeby ciągłego rozwoju w czasie zmieniających się warunków politycznych i gospodarczych.

Generalizując najczęściej możemy zaobserwować deficyty wśród młodzieży w następujących obszarach: kontrolowaniu własnej impulsywności, znajomości alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania, rozwoju myślenia moralnego, nadużywanie multimediów (życie i funkcjonowanie w świecie wirtualnym).

Bezpośrednie cele projektu

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia młodzieży w ich rozwoju po zajęciach lekcyjnych na trzech obszarach: społecznym, zawodowym, osobistym tj.:

Społeczny obejmuje:

 1. Kształtowanie i rozwój umiejętności, niezbędnych w kontaktach z ludźmi, które mogą stanowić alternatywę dla zachowań agresywnych
 2. Pomoc w rozwoju umiejętności planowania i organizowania pracy własnej
 3.  Rozwój umiejętności współpracy młodzieży w grupie, zespole
 4. Rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej
 5. Identyfikacja zasobów instytucjonalnych
 6. Budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi (rodzice, nauczyciele)
 7. Wzmocnienie postaw prospołecznych wśród młodzieży

Osobisty obejmuje

 1. Rozwój emocjonalny w tym kontrolowanie emocji np: złości
 2. Rozwój moralny dotyczy wartości
 3. Identyfikacja zasobów osobistych/ludzkich
 4. Świadome rozwiązywanie konfliktów
 5. Budowanie pewności siebie poprzez poznawanie zagadnień asertywności
 6. Rozwój kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania konfliktów

Zawodowy obejmuje

 1. Rozwój zasobów wzmacniających karierę zawodową
 2. Wsparcie młodzieży w procesie uczenia się
 3. Pomoc w budowaniu i planowaniu własnej kariery zawodowej poprzez pryzmat zmieniających się potrzeb na rynku pracy

Klub Rozwoju Integracyjnego

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek