Projekty

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Gminy Miasta Radom na realizację zadania publicznego pod tytułem „Między sztuką a terapią”

na podstawie umowy Nr ZS.III.525.21.2022 z dnia 01 grudnia 2022r. 

Program „Między SZTUKĄ a TERAPIĄ” jest kolejną inicjatywą fundacji z cyklu zadań podejmowanych na terenie Gminy Radomia w zakresie profilaktyki uzależnień w szczególności dla seniorów. W tym przypadku zadanie/ inicjatywa dotyczy przygotowania i zmotywowania minimum 15 seniorów w wieku 60 + do udziału w spotkaniach prowadzanych w formie terapii/dramy w zakresie profilaktyki uzależnień.

Głównym celem zadania jest poznanie i utrwalenie przez seniorów wiedzy na temat mechanizmów uzależnień.

 Zadanie podzielone będzie na dwie części:

 Pierwsza :

Dotyczy udział 15 seniorów w spotkaniach teatralnych prowadzonych metodą Drama Way (20 spotkań po 1,5 godziny).

Celem spotkań jest poznanie i przygotowanie prezentacji/spektaklu wspólnie z trenerem na temat mechanizmów uzależnień, pokazanie obrazu osoby uzależnionej w kontraście do osoby wolnej od nałogów.

Podczas spotkań seniorzy nie tylko nabędą wiedzę z zakresu mechanizmów uzależnień, ale poprzez artystyczną formę wyrazu nauczą się je bardziej dostrzegać, a także w sposób twórczy docierać do innych ludzi z wiedzą o uzależnieniach, a przez to doświadczą zmiany siebie, i zainicjują zmiany we własnym środowisku. Chcemy, aby spotkania w ramach projektu przyczyniły się również, do zainicjowania w RADOMIU TEATRU SPOŁECZNEGO, który będzie prezentował i poruszał we własnym środowisku tematy ważne i trudne, wartościowe społecznie, jako baza do podejmowania rozmów na nurtujące tematy, sprawy i potrzeby społeczne. „Teatr społeczny jest teatrem zmiany. Jest teatrem, który pomaga jednostkom, grupom i społecznościom w znalezieniu ich własnych sposobów zaspokojenia ich potrzeb, poprawy ich społecznego funkcjonowania i ostatecznie przezwyciężenia nieszczęśliwych sytuacji.” Guglielmo Schinina, 2009 (będzie to wartość dodana i trwała zadania).

 Teatr Zaangażowany Społecznie to nienależąca do mainstreamu teatralnego, rozwijająca się ostatnio w Polsce i doceniana na świecie forma pracy z grupą wykorzystująca techniki dramowo- teatralne. Projekty Teatru Zaangażowanego Społecznie to działania na wskroś interdyscyplinarne, łączące wiedzę z dziedzin takich jak m.in. psychologia, pedagogika, socjologia, teatrologia. Ich efektem są zwykle poruszające spektakle, najczęściej oparte o realne wydarzenia z życia uczestników lub społeczności, z których się wywodzą, w różny sposób włączające widzów do pracy nad zagadnieniem zarysowanym w przedstawieniu, angażujące i uznające widownię za integralną część spotkania.

 Współcześnie projekty TZS możemy odnaleźć w różnych miejscach: więzieniach, domach kultury, szkołach, teatrach, zakładach poprawczych czy ośrodkach leczenia uzależnień.

 Teatr Zaangażowany Społecznie rozumiany jako świadoma i zaplanowana interwencja społeczno- teatralna to:

 -narzędzie wywierania wpływu na rzeczywistość społeczną w środowiskach, dla których teatr nie jest czymś naturalnym,

angażujące działanie, którego uczestnikami – twórcami spektakli i odbiorcami są często tzw.

„zwykli ludzie”, osoby nie będące profesjonalnymi aktorami,

-włączanie uczestników i odbiorców w proces tworzenia spektaklu, na różnych etapach pracy:

-przed spektaklem – m.in. w zbieranie historii, prace nad scenariuszem, scenografią,

-w trakcie działań teatralnych – m.in. poprzez granie w spektaklu lub wywieranie wpływu na to co dzieje się na scenie,

-po spektaklu – m.in. poprzez uczestniczenie w dyskusji, warsztatach, dzielenie się refleksją o spektaklu czy poruszanej tematyce,

-spektakle, które są osobistą wypowiedzią uczestników, nie zaś głosem reżysera czy prowadzącego,

-działania często odbywające się nietradycyjne przestrzeniach teatralnych, zarówno do spotkań, w trakcie których powstaje spektakl, jak i do jego prezentacji. (por. Publikacja TEATR ZE SPOŁECZNOŚCIĄ JAKO TEATR ZMIANY)

 Zakres tematyczny spotkań:

  1. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć.
  2. Mechanizm iluzji i zaprzeczeń.
  3. Mechanizm rozproszonego i rozdwojonego „ja”. Mechanizmy uzależnienia odgrywają fundamentalną rolę w powstawaniu oraz w utrzymywaniu się uzależnienia. Podstawowym zadaniem terapii uzależnienia jest więc zatrzymanie działania tych mechanizmów oraz ich usunięcie. Struktura tych mechanizmów oraz sposób ich funkcjonowania odróżnia je wyraźnie od patologicznych mechanizmów występujących w innych zaburzeniachemocjonalnych
  4. Elementy obrazu osoby uzależnionej. Dla całościowego opisu i zrozumienia problemów osoby uzależnionej konieczne jest zwrócenie uwagi nie tylko na patologiczne mechanizmy tworzące uzależnienie ale także na inne czynniki ważne dla jej funkcjonowania. Należą donich:

 -specyficzne i problemowe formy kontaktów z samym sobą i z otoczeniem społecznym,

-wzory zachowań, umiejętności i postaw,

-właściwości organizmu i problemy zdrowotne

-kształt najbliższego środowiska społecznego i rodzinnego.

 

 Część Druga:

W ramach spotkań i upowszechnienia rezultatów zadania seniorzy przygotowują spektakl, do którego zapraszają społeczność lokalną i przy jej udziale przedstawią wiedzę zdobyta podczas spotkań.

Ponadto efekty zadania zostaną upowszechnione w formie filmu. W ramach realizacji zadania zostanie sfinansowana usługa zakupu i przygotowania strojów potrzebnych do spotkań „Między Sztuką a Terapią”

 Promocja – Uczestnicy zadania w czasie realizacji i po jego zakończeniu będą informowani o tym, iż projekt został sfinansowany przez Gminę Miasta Radomia.

PLUS RADIO-Przeciwko uzależnieniom u seniorów

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek