Projekty

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne na temat projektu.

 

Przygotowanie grupy odbiorców do szkoleń

Warsztat wprowadzający w tematykę szkoleniową polegające na zapoznaniu wszystkich uczestników programu osób niewidomych, opiekunów lub rodziców z istotą coachingu i zasadami kształcenia w ramach zaplanowanych szkoleń, a także rozpoznaniu zasobów i potencjału w kierunku rozwoju osobistego, rodzinnego, społecznego, zawodowego i przygotowania do zawodu coach’a. Czas trwania warsztatu 5 godzin.

 

Ustalenie planu szkoleń z osobami zrekrutowanymi, i dostosowanie go do potrzeb poszczególnych rodzin, dobór miejsca, określenie czasu i możliwości osób niewidomych/lub słabo widzących, zaplanowanie dojazdu na szkolenie – organizacja odpowiedniego transportu.

 

Przygotowanie szkoleń realizowanych w fazie testowania.

Celem działania jest przygotowanie i zaplanowanie procesu szkoleniowego dla osób niewidomych/lub słabo widzących będących uczestnikami projektu w tym przygotowanie materiałów i narzędzi szkoleniowych, opracowanie skryptu szkoleniowego z zakresu coachingu, Tłumaczenie skryptu na język braille’a.

 

Materiały

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek