Przedsiębiorstwo Społeczne +

 

Profilaktyka Uzależnień /Współpraca z Gminą Miasta Radomia

 

ŻYCIE w Duecie - to Szkolenie (wykłady edukacyjne), sesje (coaching rodzinny), trening (warsztaty zdrowego stylu życia) dla par, przyszłych i obecnych małżeństw i osób planujących założenie rodziny. 

 

Integracja społeczna i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów - przygotowany jest w ramach budżetu województwa mazowieckiego ZADANIE 1 – 2021 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Kampania "BEZ RÓŻNIC" - polegająca na upowszednieniu informacji na temat grupy docelowej, jej sytuacji, problemów i potrzeb, potrzeby akceptacji, dowartościowania i aktywnego współuczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a także rozwoju osobistego.

 

REKRUTACJA - aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych do projektów

 

Talent, Nauka, Kreatywność – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ   - Dla 20 uczniów uzdolnionych z województwa mazowieckiego.

 

OGRÓDEK INTEGRACJI LOKALNEJ - „Moje miejsce na Ziemi”  - Głównym celem inicjatywy jest zagospodarowanie ogródka przylegającego do nowo powstającej Kawiarenki Społecznej

 

KAWIARENKA SPOŁECZNA –  CZYLI INTEGRACJA I AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

LIDERZY KOOPERACJI przeprowadzenie coachingu indywidualnego i/lub grupowego dla pracowników/Animatorów Powiatowych Centrum Pomocy Rodziny (PCPR) oraz Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) w ramach projektu

 

COACHING W ŚWIECIE OSÓB NIEWIDOMYCH jest pierwszą próbą przygotowania osób niewidomych do stosowania i wykorzystywania coachingu w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym.

 

ECHA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

PRACODAWCA-TRENER-MENTOR-COACH  interwencyjny model rozwoju kompetencji pracodawcy osób niepełnosprawnych

 

TRENING ROZWOJU INTEGRALNEGO Rozwój kompetencji zawodowych, rodzinnych i społecznych w holistycznym podejściu do człowieka.

 

POMYSŁ NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ Rozwój umiejętności komunikacyjnych w zespole nauczyciel-rodzic-dziecko.

 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI SZANSĄ NA LEPSZY START Warsztaty edukacji zawodowej i kompetencji społecznych

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”

 

Teenagers Coaching – program „Młodzież dla młodzież” bezpłatne zajęcia coachingowe dla młodzieży .

 

PÓŁKOLONIE Wypoczywam świadomie, aktywnie i kulturalnie w mojej Małej Ojczyźnie. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2017r.

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 

ŚWIADOME BUDOWANIE WŁASNEJ KARIERY ZAWODOWEJ Poszerzenie świadomości na temat możliwości budowania własnego biznesu działalności. Wzmocnienie motywacji do działania i planowania własnej kariery zawodowej w odniesieniu do doświadczeń innych i własnych.

 

PÓŁKOLONIE Wypoczywam świadomie, aktywnie i kulturalnie w mojej Małej Ojczyźnie. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r.

 

WARSZTATY DLA OJCÓW Rozwój kompetencji rodzicielskich. Męski punkt widzenia. Warsztaty realizowane w KATOLICKIM ZESPOLE EDUKACYJNYM im. ks. Piotra Skargi w Warszawie.

 

KREATYWNY WYCHOWAWCA Jaki powinien być wizerunek wychowawcy w ponowoczesnym świecie? Zajęcia realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku.

 

KLUB ROZWOJU INTEGRALNEGO Rozwój kompetencji: społecznych, zawodowych, osobistych. Zajęcia dla dzieci i rodziców w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku.

 

WSPARCIE DZIECI I RODZIN Z WARSZAWSKIEJ PRAGI Projekt realizowany w formie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i rodzin o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym. Realizację projektu wspiera Firma Carrefour Polska.

 

 

 

 

 

 

projekty

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek