Projekty

Fundacja realizuje warsztaty/szkolenia/wsparcie coachingowe (świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalistycznego) – coach dla średnio 6 uczestników/czek na 2 Warsztatach Aktywizacji Psychologiczno-Specjalistycznej w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”, w ramach w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 
 
Podstawowe zagadnienia z zakresu wsparcia specjalistycznego, które mają zostać zrealizowane w ramach każdego Warsztatu Aktywizacji Psychologiczno-Specjalistycznej:
• Przygotowanie do aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu.
• Samopoznanie i samoocena.
• Komunikacja werbalna i niewerbalna.
• Przełamywanie starych przyzwyczajeń i biernego stylu życia.
• Walka z syndromem wyuczonej bezradności.
• Metody i techniki radzenia sobie ze stresem.
• Podniesienie samooceny.
• Zarządzanie czasem.
• Nauka wyznaczenia sobie realistycznych celów.
• Trening umiejętności funkcjonalnych.
• Warsztaty kompetencji społecznych
 
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek