Projekty

Szkolenia/Warsztaty

Celem zadania jest przeszkolenie osób niewidomych/lub słabo widzących będących uczestnikami innowacji. 

Etap ten to 140 godzin podzielony na pięć obszarów kształcenia.

Głównym założeniem tego etapu jest nabycie wiedzy i kompetencji coachingowych (jak uczyć się, i jak uczyć innych) w 5 obszarach rozwojowych to jest – Life, Biznes, Zdrowie, Rodzina, +60. 

Celem procesu szkoleniowego jest wzmocnienie osoby niewidomej lub słabo widzącej, zwiększenie poczucia pewności siebie, wzrost świadomości na temat budowania swoich relacji, nabycie wiedzy i umiejętności jak kierować swoją karierą zawodową w roli coacha zgodnie z ze światem wartości, etyki dając wsparcie innym osobom niewidomym i ich rodzinom na różnych poziomach życia i zależności. 

Szerokie spektrum tematyczne szkoleń/warsztatów począwszy od strefy Biznesu po ścieżkę Life  pozwoliło uczestnikom na zgromadzenie  warsztatu narzędzi coacha  potrzebnych do codziennego funkcjonowania i ewentualnej pracy coachingowej zarówno z menadżerami, grupami osób zależnych, zespołami, rodzinami i osobami starszymi. Może to być praca między innymi w obszarze poprawy i zmiany ich satysfakcji z życia  osobistego, rodzinnego, społecznego, a także zdrowia.

Główne ramy merytoryczne szkolenia są zgodne z założeniami szkoleń z coachingu integralnego obejmującego następujące moduły szkoleniowe:

Life Coaching

Biznes Coaching

Coaching Zdrowie

Coaching Rodzinny

Coaching +60

 

 

 

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek