Projekty

Zapraszamy  do udziału w innowacji społecznej 6 rodzin z Gminy Miasta Radomia, a także z województwa mazowieckiego, w których przynajmniej jedna osoba jest niewidoma lub słabo widząca .  

Jedynym warunkiem uczestnictwa w Innowacji jest chęć do nabycia nowych umiejętności osobistych, społecznych, zawodowych, wiek minimum 25 lat, posiadanie wykształcenia minimum średniego.

Podsumowanie rekrutacji:

Na etapie rekrutacji nawiązano kontakt  z instytucjami zajmującymi się osobami niewidomymi miedzy innymi Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, PZN w Radomiu,  Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu dział muzyczny dla osób niewidomych.

www.mbpradom.pl

www.soswwyszynski.pl

www.laski.edu.pl

Dziękujemy za zaangażowanie wyżej wymienionych placówek, dzięki nim udało nam się dotrzeć do poszczególnych uczestników innowacji.

Joanna

Kasia

Kamila

Mirek

Kamil

Kuba

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek