Projekty

Celem zadania jest kontynuacja udzielanego wsparcia indywidualnego i grupowego
seniorom z miasta Radomia w zakresie podniesienia świadomości na temat uzależnień i rozwoju
umiejętności radzenia sobie z nimi w życiu codziennym, rodzinnym i we własnym środowisku.
W ramach oferty zostanie udzielane wsparcie metodą coachingu zdrowia dla seniorów, która ma
coraz to szersze zastosowanie w tej grupie odbiorców i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
seniorów i będzie to kontynuacja procesu rozpoczętego w roku 2021.
Zadanie będzie realizowane w placówce fundacji, która od 2018 roku w Radomiu prowadzi
Kawiarenkę Społeczną dla seniorów jako forma wsparcia w rozwoju osobistym – społecznym i
kulturalnym i jest niestandardowym miejscem integracji mieszkańców i inicjatyw społecznych.
Odbiorcy programu
Adresatami oferty będą osoby w wieku 55 + , mieszkające na terenie miasta Radomia, pochodzące z
rodzin dysfunkcyjnych pokoleniowo, i zgłaszających zainteresowanie własnym rozwojem w zakresie
profilaktyki uzależnień .
W programie weźmie udział minimum 50 osób .
Rodzaje działańW ramach oferty proponujemy trzy rodzaje wsparcia przez uczestników do wyboru tj.
1. Wykłady/Warsztaty – profilaktyka uzależnień dla minimum 50 seniorów w czasie trwania
projektu będą poświęcone tematyce uzależnień w szczególności od alkoholu, leków,
multimediów, innych środków psychoaktywnych, a także zachowań agresywnych( nie
radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami) będących bardzo często przyczyną szukania
niespołecznego odreagowywania w używkach i nie zdrowym stylem życia.
Celem zadania w tym roku jest pogłębienie wiedzy i umiejętności poprzez formę warsztatów
szczególnie dla seniorów którzy zaczęli udział w programie w roku ubiegłym w celu utrwalenia ich
wiedzy i podniesienia świadomości seniorów na temat mechanizmów uzależnień, sposobów
przeciwdziałania uzależnieniom, a także nabycie nowej wiedzy i umiejętności wczesnego reagowania
we własnym środowisku na sytuacje zagrożenia uzależnieniem w stosunku do samych siebie, jak i
swoich bliskich (studium przypadku) – np.: dzieci i wnuczków. W ramach oferty odbędzie się : 5
wykładów/warsztatów x średnio 1 raz miesiąc, prowadzonych przez specjalistów uzależnień .
(spotkania realizowane stacjonarnie/lub online w zależności od obostrzeń epidemiologicznych)
2. Coaching zdrowia – sesje indywidualne dla seniorów dla minimum 15 osób x (maks. 3
spotkania = 45 godz. – może być mniej w zależności od potrzeb seniorów ) jako forma
wsparcia indywidualnego seniorów i ich rozwoju osobistego w celu udzielenia dalszego
wsparcia osobom będącym w procesie coachingowym i udzielania dalszego wsparcia w
kreatywnym i konstruktywnym rozwiązywaniu problemów związanych z problemami życia
dnia codziennego, a także sytuacji związanych z osamotnieniem w czasie pandemii i
powtarzającej się izolacji społecznej (a ta sprzyja uzależnieniom od alkoholu, leków – wzrost
leku o własne życie i zdrowie, multimediów – jako formy zabicia czasu i poczucia
osamotnienia itp. ), a przez to wzmocnieniem postaw chroniących przed uzależnieniem i
ewentualnym szukaniem ich przyczyn. Radzeniem sobie z pierwszymi objawami uzależnienia
tj: Zaburzenia snu, częste zmiany nastroju, utrzymująca się irytacja, niepokój, depresja;
Mdłości, wymioty, drżenie ciała, problemy z koordynacją ruchów;
Każdy z nas zapewne wie już, że zdrowie jest cennym darem, o który trzeba nieustannie
dbać, by go nie stracić. Łatwo jednak o tym zapomnieć w natłoku codziennych obowiązków.
Aż do chwili, gdy jego brak daje się we znaki. Współczesna medycyna, mimo że jest bardzo
rozwinięta, nie daje sobie rady z wieloma przypadłościami. Dlaczego? Dlatego, że większość
chorób rodzi się na skutek długotrwałych nawyków i zaniedbań w obrębie ciała i emocji. Te
drugie silnie oddziałują na nasz organizm i jeśli są negatywne oraz kumulują się przez dłuższy
czas, doprowadzają do poważnych chorób i uzależnień.
Coaching zdrowia to propozycja dbałości o zdrowy styl życia. Jednak same ćwiczenia czy
zdrowa dieta nie przynoszą czasem efektów. Potrzebna jest nam harmonia między ciałem i
umysłem. Nasze myśli mają moc sprawczą, dlatego jednocześnie z ćwiczeniami ciała,
powinniśmy rozwijać umysł. Głównie uwalniając się od negatywnego myślenia, lęków,
przeżywania na nowo traum z przeszłości. Łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać. Gdyby
odzyskanie spokoju ciała i ducha było łatwym zadaniem, wszyscy bylibyśmy zdrowi. Jest to
jednak możliwe do osiągnięcia z pomocą coachingu lub terapii. Dzięki udziałowi we wsparciu
uczestnik nabędzie następujące korzyści:
• Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sposób prospołeczny, a przez to
zapobiegać niezdrowym odreagowaniem
• Odkrycie siły umysłu, który jest w stanie niwelować złe skutki stresu i jest kreatywny
• Umiejętność pracy z emocjami i odblokowanie negatywnych emocji – modelowanie
prawidłowych postaw wyrażania emocji
• Pozbycie się lęków oraz odzyskanie spokoju wewnętrznego i równowagi
• Wsparcie we wprowadzeniu w życie zaplanowanej zmiany np. w sposobie odżywiania czyaktywności fizycznej u siebie co zniweluje potrzebę brania niepotrzebnych leków, czy
szukania ulgi w alkoholu
• Wzrost motywacji i energii do aktywności do zmiany w tym podejmowania działań na rzecz
innych osób w środowisku.
(spotkania realizowane stacjonarnie/lub online w zależności od obostrzeń epidemiologicznych)
3. Terapia Zajęciowa dla seniorów – wsparcie grupowe – które odbywać się będzie 1 x w
miesiącu x 8 miesięcy po 2 godz. dla minimum 15 osób w grupie. Warsztaty terapii
zajęciowej polegać będą na wsparciu uczestników programu w formie terapii zajęciowej
prowadzone będą w formie warsztatów: plastycznych, manualnych, (przygotowywanie
ozdób i dekoracji, okolicznościowych, lepienie z gliny, szycie lalek, ozdób, malowanie, itp. );
w formie treningów spędzania czasu wolnego, cel – wzmocnienie relacji grupowych i
społecznych. W tym roku chcemy dodatkowo włączyć seniorów w zaangażowanie się
tematykę ekonomii społecznej, jak również wykonywanie prac na rzecz i pomoc
uchodźcom z Ukrainy
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek