Projekty

 

Ostatnim etapem procesu kształcenia jest przystąpienie do egzaminu.

W realizowanej innowacji przyjęto dobrowolność uczestniczenia w tej fazie. Ostatecznie wszyscy uczestniczy zadeklarowali udział w egzaminie.

 

Egzamin był formą podsumowania i sprawdzenia zdobytych kompetencji w tym wiedzy i umiejętności, a także weryfikacją postaw.

 

Egzamin miał formę sesji indywidualnej z coachem, przy czym osobą prowadzącą sesje był uczestnik, druga część egzaminu to mentoring.

 

 Poniżej najważniejsze zasady procedury egzaminacyjnej:

1. Czas egzaminu 30 minut.

2. Egzamin przeprowadzany w formie sesji coachingowej, przy czym egzaminator jest klientem podczas sesji.

3. Egzamin może być przeprowadzony przez skaypa przy zachowaniu wizji i słuchu, w przypadku osób niewidomych może to być również telefon.

4. Uczestnik egzaminu przeprowadza sesję coachingową z egzaminatorem.

5. Informacja zwrotna od uczestnika egzaminu: Uczestnik egzaminu dokonuje samooceny przeprowadzonej sesji odpowiadając na pytania: Co było dobrze ? Co by zmienił ? Czy chciałby coś nowego wprowadzić ? Jak się czuje po przeprowadzonej sesji ?

6. Informacja zwrotna od egzaminatora: Uczestnik egzaminu otrzymuje informację zwrotną zgodnie z kartą egzaminacyjną.

7. Uczestnik otrzymuje ocenę zgodna ze skalą punktową.

8. Przekazanie informacji uczestnikowi i karty oceny po egzaminie.

9. Za egzamin uczestnik może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Egzamin uważa się za nie zdany jeśli został zakończony z wynikiem 24 pkt. W takiej sytuacji istnieje możliwość wyznaczenia kolejnego terminu egzaminu

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek