Szanowni Członkowie FUNDACJI ROZWOJU INTEGRALNEGO

25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, “RODO”). Nasze Stowarzyszenie traktuje poważnie nowe przepisy, tak jak poprzednio obowiązujące regulacje. Dlatego poniżej realizujemy nasz obowiązek informacyjny wynikający z RODO. Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dzieci.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa ?

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJI ROZWOJU INTEGRALNEGO z siedzibą w RADOMIU, 26-600 , ul. Rapackiego 8B/13

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa ?

Dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, podczas zapisywania się do  fundacji, podczas zawierania wszelkich umów i porozumień, a także przed realizacją konkretnych przedsięwzięć/projektów, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na fundacji oraz w związku z realizacją celów statutowych na które każdy jego członek zgodził się w trakcie zapisywania się do fundacji.

Dane osobowe Państwa są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania naszych systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopi bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochrona przed nadużyciami i atakami.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Państwa ?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundacji Rozwoju Integralnego  w celu:

  1. w celu przyjęcia Pana/Pani do Fundacji Rozwoju Integralnego które dla Pani/Pana, w tym także przesyłania informacji związanych z działalnością Fundacji Rozwoju Integralnego, w tym informacji o walnym zebraniu członków Fundacji Rozwoju Integralnego  realizowanych projektach i przedsięwzięciach, w z związku z zawieraniem porozumień dotyczących tzw. subkont 1%, w związku z przekazywaniem informacji nt. środków zgromadzonych na koncie 1% , dokonywanych wpłat w formie darowizn i innych informacji związanych ze statutową działalnością Fundacji Rozwoju Integralnego , na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w celu rekrutacji bądź zakwalifikowania Ciebie/Twojego dziecka* do uczestnictwa w realizowanych przez nas w zadaniach publicznych/przedsięwzięciach/projektach itp., na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. w celu możliwości wzięcia udziału przez Ciebie lub Twojego dziecko w realizowanych przez nas w zadaniach publicznych/przedsięwzięciach/projektach itp., na podstawie obowiązku prawnego nałożonego na Fundacji Rozwoju Integralnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu prawidłowej przez nas realizacji zadań publicznym/przedsięwzięć/projektów ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań, które realizujemy w interesie publicznym np.: zgodnie z ustawami z dnia: 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 450); 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077); 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1311 ze zm.)(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  5. w celu realizacji ochrony żywotnych interesów osób niepełnosprawnych umożliwiające im udział w sposób pełny w życiu społecznym, kulturalnym zawodowym itp. społeczeństwa  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

6 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w celu utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani z Fundacjią Rozwoju Integralnego na przykład wysyłając e-mail (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
– wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
– poprawiać dane lub je sprostować, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
– przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe,
– usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak udział w niektórych przedsięwzięciach Fundacji Rozwoju Integralnego ” – tj. szczególnie udział w projektach dotowanych z zewnątrz, gdzie na Fundacji Rozwoju Integralnego ” nakładany jest obowiązek gromadzenia danych nt. beneficjentów tychże przedsięwzięć.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Postaramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie oraz wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Fundacji Rozwoju Integralnego  co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych/kontrolnych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań i celów statutowych Stowarzyszenia wymaganych przepisami zewnętrznymi. W tej sytuacji odbiorcami danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka mogą być podmioty zewnętrzne tj. szczególnie grantodawcy, gdy na Fundacji Rozwoju Integralnego  nakładany jest obowiązek gromadzenia danych nt. beneficjentów przedsięwzięć dotowanych z zewnątrz, jednak jedynie w przypadku, gdy będzie Pan/Pani lub Państwa Dziecko uczestnikiem tychże przedsięwzięć na podstawie odrębnej zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto, dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom. Fundacji Rozwoju Integralnego  nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, gwarantujący zachowanie prywatności; i nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim w jakimkolwiek celu marketingowym.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Stowarzyszenie część danych osobowych przechowuje przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz przez czas nie dłuższy niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Fundacji Rozwoju Integralnego  wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Fundacji Rozwoju Integralnego , ul. Rapackiego 8B/13, 26-600 Radom lub pocztą elektroniczną, na adres; sekretariat@fundacjari.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek