Projekty

PROJEKT pt. Integracja społeczna i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów przygotowany jest w ramach budżetu województwa mazowieckiego ZADANIE 1 – 2021 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Działanie w ramach projektu to:

Grupa docelowa

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym omawianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do grupy docelowej zaprosiliśmy klientów z następujących placówek, organizacji i gmin z którymi podjęliśmy i będziemy kontynuować współpracę są to:

–           Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością w Radomiu ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom, pomoc w rekrutacji,

–           Warsztat Terapii Zajęciowej „Leśniczówka” przy Polskim Związku Głuchych OM-pomoc w rekrutacji, realizacji terapii zajęciowej

–           Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Radomiu -pomoc w rekrutacji, integracja odbiorców

–           Poradnia Zdrowia Psychicznego Goździe , Lekarska 4, 26-634 Gózd – wsparcie merytoryczne i konsultacje psychiatryczne

–           Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „Do Celu –

rekrutacja, organizacja zajęć.

–           Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu dla osób niepełnosprawnych – rekrutacja odbiorców, wsparcie merytoryczne,

–           Fundacja „Podwójne Szczęście ” z Radomia ul. Orląt Lwowskich 4/1. – zajmująca się pomocom dzieciom niepełnosprawnym – wsparcie merytoryczne i rekrutacja uczestników

–           GOPS w Jedlni Letnisko-pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami chorymi, wsparcie opiekunów tych osób.

–           GOPS w Gminie KOWALA-pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami chorymi, wsparcie opiekunów tych osób.

–           GOPS w Białobrzegach- pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami chorymi, wsparcie opiekunów tych osób.

–           PZN w Radomiu – pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami niewidomymi, integracja

W związku z tym, że pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w związku z potrzebą respektowania konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, która ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot .

Realizacja projektu przyczyni się do promowania dobrych praktyk, wzorów i modeli działań adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich reintegracji społecznej na terenie miasta Radomia i okolicznych gmin.

Projekt zakłada również integrację z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi i ich opiekunów. (CEL – SPOSÓB REALIZACJI CELU)

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek