Projekty

Etap ten dotyczy doskonalenia kompetencji uczenia się w formie uczestniczenia w mentoringach.

        

Cel pierwszy:

Po pierwsze mentoring służy do sprawdzenia umiejętności uczestnika / przyszłego coacha, diagnozy stopnia i poziomu zmian w procesie uczenia się coachingu, (w tym także przygotowania do zawodu jako wartość dodana innowacji), Rozpoznaniu posiadanych kompetencji przez uczestnika  procesu szkoleniowego i wskazania obszarów do zmiany czy dalszego rozwoju osobistego.

 

 

Cel drugi:  

poznanie i nabycie umiejętności prowadzenia mentoringu w celu uzyskania odpowiedzi:

Jak przeprowadzać mentoring z innymi ?

Każdy uczestnik szkolenia odbył  8 sesji mentoringowych   z coachem, a także przeprowadził  mentoring z innymi uczestnikami szkolenia po 2 godziny w każdym module szkoleniowym.

 

 

 

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1:Innowacje społeczne

 

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek