Projekty

Umowa o świadczenia usług zgodnie  z umową z dnia 10.03.2018 w ramach realizacji projektu

„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”

POWR.02.10.00-00-5002/17-00

realizowanego z dofinansowaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji 
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek