Celami Fundacji są:

 1. Promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów twórczych, festiwali i konkursów, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym;

 3. Edukacja i wsparcie rodziny w rozwoju;

 4. Propagowanie integralnego rozwoju i edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także i w szkołach wyższych;

 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia, a szczególnie w ochronie prawa do kształcenia się każdego;

 6. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwoju osób i ich edukacji, a  w szczególności w obszarze wewnętrznej i zewnętrznej integracji osoby;

 7. Popularyzacja idei wspierania rozwoju integralnego na każdym szczeblu edukacji;

 8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie
  w samorozwoju i rozwoju rodziny;

 9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna czy artystyczna, a także specjalistyczna w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, coachingowej i mediacyjnej w celu rozwoju człowieka, jak również reintegracji zawodowej i społecznej;

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek