1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

Informacje na temat zrealizowanego wcześniej projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny

Opis

1. Tytuł projektu

Warsztaty dla Rodzin

Warsztaty dla Ojców

Warsztaty i treningi dla młodzieży 

Warsztaty i treningi dla dzieci

Coaching Rodzinny 

2. Kiedy i gdzie został zrealizowany

Jest realizowany w sposób ciągły od 2017 roku. Został już zrealizowany w Warszawie, Radomiu, Jedlni Letnisko, w Gdańsku i wielu innych miastach w Polsce

3. Grupa docelowa

Rodziny – w tym ojcowie, matki, młodzież, dzieci.

4. Cel projektu/problem jakiemu miał zaradzić

Warsztaty dla Rodzin to projekt indywidualnego i grupowego wsparcia prowadzony w sposób ciągły dla Rodzin w tym poszczególnych grup z systemu rodzinnego

Warsztaty Dla Ojców to spotkania interaktywne, miejsce wykładów, rozmów, ćwiczeń, żywych dyskusji na temat wychowania oraz roli ojca – rodzica, który uczestniczy w tym procesie.

Warsztaty mają na celu wsparcie w rozwoju i poszerzenie świadomości na temat:

Co zrobić, aby stać się najlepszym ojcem/rodzicem ?

Jakim ja mogę być ojcem/rodzicem ?

W jaki sposób dać przestrzeń swojemu dziecku, by i ono stawało się najlepszą wersją siebie.

W trakcie warsztatów bazujemy na doświadczeniach uczestników i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.

Dla Rodziców otwarte spotkania warsztatowe na temat najważniejszych wartości w rodzinie.

Dla młodzieży i dzieci – treningi i warsztaty na temat najważniejszych wartości w życiu codziennym, w tym w rodzinie, w tym Teenagers Coaching (Coaching dla nastolatków) jest częścią szerszego projektu adresowanego do młodzieży, którego celem jest przygotowanie młodzieży do pracy w zawodzie coach’a w grupach młodzieżowych/rówieśniczych.

Coaching rodzinny – wsparcie indywidualne rodziny podczas sesji coachingowych – w celu wychowania dziecka zgodnie z najważniejszymi wartościami, wsparcie w podjęciu największego wyzwania przed jakim staje rodzic. To proces, w którym rodzice tworzą „matrycę” wzorców zachowań, emocji, relacji międzyludzkich i wartości. Towarzyszymy naszym dzieciom w rozwoju od momentu, kiedy pojawiają się na świecie do czasu, aż staną się samodzielne i mogą rozpocząć swą własną drogę. Wyposażamy je w wiedzę oraz sposób spostrzegania i rozumienia świata, który ma ogromny wpływ na to jakimi staną się ludźmi.

5. Efekty podjętych działań

kształtowanie postaw prorodzinnych wzmacnianie więzi rodzinnych

nastawienie na wspólny rozwój rodziny ojca, matki i dziecka

wypracowanie materiałów i scenariuszy do zajęć w szkołach

wzrost umiejętności i kompetencji wychowawczych wśród młodych ludzi i małżeństw

kształtowanie postaw wspierających rozwój zawodowy dziecka

6. Jakie formy promocji zostały wykorzystane (jeśli to możliwe, należy podać linki do stron z materiałami)

ulotki i broszury, materiały szkoleniowe, informacje do rodziców i do szkół.

 
„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek