Projekty

Kampania „Bez Różnic” polegająca na upowszednieniu informacji na temat grupy docelowej, jej sytuacji, problemów i potrzeb, potrzeby akceptacji, dowartościowania i aktywnego współuczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, a także rozwoju osobistego.

źródło: zebrra.tv

PROJEKT pt. Integracja społeczna i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów przygotowany jest w ramach budżetu województwa mazowieckiego ZADANIE 1 – 2021 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin W OBSZARZE Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działanie w ramach projektu to:

Grupa docelowa

Celem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym omawianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do grupy docelowej zaprosiliśmy klientów z następujących placówek, organizacji i gmin z którymi podjęliśmy i będziemy kontynuować współpracę są to:

–           Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością w Radomiu ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom, pomoc w rekrutacji,

–           Warsztat Terapii Zajęciowej „Leśniczówka” przy Polskim Związku Głuchych OM-pomoc w rekrutacji, realizacji terapii zajęciowej

–           Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Radomiu -pomoc w rekrutacji, integracja odbiorców

–           Poradnia Zdrowia Psychicznego Goździe , Lekarska 4, 26-634 Gózd – wsparcie merytoryczne i konsultacje psychiatryczne

–           Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „Do Celu –

rekrutacja, organizacja zajęć.

–           Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu dla osób niepełnosprawnych – rekrutacja odbiorców, wsparcie merytoryczne,

–           Fundacja „Podwójne Szczęście ” z Radomia ul. Orląt Lwowskich 4/1. – zajmująca się pomocom dzieciom niepełnosprawnym – wsparcie merytoryczne i rekrutacja uczestników

–           GOPS w Jedlni Letnisko-pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami chorymi, wsparcie opiekunów tych osób.

–           GOPS w Gminie KOWALA-pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami chorymi, wsparcie opiekunów tych osób.

–           GOPS w Białobrzegach- pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami chorymi, wsparcie opiekunów tych osób.

–           PZN w Radomiu – pomoc w rekrutacji i opiece nad osobami niewidomymi, integracja

W związku z tym, że pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w związku z potrzebą respektowania konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, która ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot .

Realizacja projektu przyczyni się do promowania dobrych praktyk, wzorów i modeli działań adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich reintegracji społecznej na terenie miasta Radomia i okolicznych gmin.

Projekt zakłada również integrację z osobami zdrowymi, niepełnosprawnymi i ich opiekunów. (CEL – SPOSÓB REALIZACJI CELU)

Do celów projektu należą:

 • zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy psychologicznej prowadzenie konsultacji psychologicznych współpraca z poradnią zdrowia psychicznego
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin/opiekunów
 • prowadzenie terapii zajęciowej oraz treningów umiejętności dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin/opiekunów
 • stworzenie miejsca, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi będą mogły być sobą, nie będą musiały udawać, wstydzić się swojej choroby, dzięki czemu będzie im łatwiej zaakceptować siebie, co przyczyni się do uzyskania lepszych wyników leczenia

KORZYŚCI ODBIORCÓW

 • będą mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnego poradnictwa psychologicznego
 • będą mogły brać udział w różnych, dodatkowych formach terapii (grupa wsparcia, terapia zajęciowa, treningi)
 • będą mogły w miłej atmosferze spotykać się z innymi osobami chorymi, jak również zdrowymi
 • będą mogły aktywnie spędzać wolny czas uczestnicząc w różnych zajęciach dodatkowych o charakterze kulturalnym proponowanych przez kawiarenkę- tematycznych, oglądając filmy, czytając książki i publikacje, dyskutując, grając w gry integracyjne
 • będą miały szansę nawiązywania relacji interpersonalnychCELE OGÓLNE

o          zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi profesjonalnej opieki psychologicznej

o          zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia w trudnych sytuacjach i decyzjach życiowych

o          rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi

o          poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku naturalnym poprzez oddziaływanie terapeutyczno – rehabilitacyjne

o          poprawa funkcjonowania chorego w środowisku i rodzinie

o          niwelowanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zajęcia integracyjne z osobami zdrowymi,

o          prowadzenie działań aktywizujących osoby z zaburzeniami psychicznymi

o          budowanie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości osób z zaburzeniami psychicznymi

 

O czym warto rozmawiać ?

CEL Kampanii – destygmatyzacja społeczna grupy docelowej.

 • Potrzeby grupy docelowej ?
 • Oczekiwania ?
 • Czym jest w ogóle dyskryminacja i kiedy mamy z nią do czynienia ?
 • Co pomaga, a co przeszkadza w integracji społecznej ?
 • Kto ma na to wpływ ?
 • Jak działać ?
 • Czy faktycznie bez różnic ? O co chodzi…?

 

„Każdy człowiek  
jest NIEWYCZERPANYM
źródłem własnego
rozwoju i potencjału”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Szot – Matosek